Available courses

รายวิชานี้เป็นรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสอนม.5/1-ม.5/3 โดยครูรัตนา  ตาเจริญ  เป็นผู้สอน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ของครูจันทร์นิภา หวังสัน 

คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เทอม1

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอน นางสาวหนึ่งฤทัย มะแซสะเต็ง

เนื้อหาที่จะเรียนในเทอมนี้  เรื่อง สถิติเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา 

- ข้อมูล

- การนำเสนอข้อมูล

- การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง

- การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

- การวัดการกระจาย

จะได้รู้จักการทำความสะอาดบ้าน

รายวิชานี้มีเพื่อจัดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิท-คณิตฯ

จัดสอนโดย ครูปรียานุช พลอยขาว

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การนำความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ การแพร่ การออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต แอกทีฟทรานสปอร์ต การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์

เป็นเนื้อหาฟิสิกส์เบื้องต้น ประกอบไปด้วย การเคลื่อนที่แบบต่างๆ สนามของแรง คลื่น และกัมมันตรังสี ใช้สอนสำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชานี้สำหรับนักเรียนห้อง ม.2/1-2/6

                                                                           คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว21101 วิทยาศาสตร์1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /4

ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง                                                                                       จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ครูสารีฮะ กาเซ็ง

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบสำคัญและหน้าที่ของ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการสารผ่านเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระบบล าเลียงน้ า และอาหารของพืช โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช กระบวนการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของ

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำอธิบายรายวิชาภาษา

รายวิชาศิลปะ ม1/1-1/6 ผู้สอน นางสาวแอ็บซอบา เวลาดี

ทัศนศิลป์1เป็นศิลปะพื้นฐานที่เกี่ยวกับโครงสร้างของชิ้นงานจริงๆ


หน่วยการเรียนรู้ที่1. ระบบการทำงานของอวัยวะ

รายวิชาสังคมศึกษาฯ สาระ ภูมิศาสตร์ ม.3/1-ม.3/6 ครูอาภรณ์ อำหมัด

รายวิชาสังคมศึกษาฯ สาระ ภูมิศาสตร์ ม.3/1-ม.3/6 ครูอาภรณ์ อำหมัด

รายวิชาสังคมศึกษาฯ สาระ ภูมิศาสตร์ ม.3/1-ม.3/6 ครูอาภรณ์ อำหมัด

รายวิชาสังคมฯ สาระศาสนา ม.1 ครูศัสมียา ศุภนิมิตรวรกุล

วิชาสังคมศึกษา ม.2 (สาระภูมิศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นม.2 ทุกห้อง สอนโดยครูสพรรษา ขาวเล็ก

รายวิชาสังคมศึกษา​สาระภูมิศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

เรียนเรื่อง​ ความหมาย​  ประเภท​  ของแผนที่

การอ่านอัลกุรอ่านให้ถูกต้อง

เรียนรู้เครื่องหมายอีเส่ม

รายวิชาฟารออิดสอนนักเรียนชั้น มซ.2

เป็นรายวิชาภาษามายูชั้นอิบติดาอิยะฮฺ1 

รายวิชาอาหรับ ชั้นอิบติดาอียะ1/6

ครู นุรฮายานา โต๊ะเก็ง

ภาษาอาหรับเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ คำศัพท์ ประโยค และไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

รายวิชาฟารออิดทำการสอนนักเรียนชั้นมูตาวัซซิต 2

เป็นรายวิชาฮักลาคของนักเรียนชั้นอิบตีดาอียะฮ 1 ทุกห้อง

รายวิชานี้เป็นรายวิชาภาษามาลายูชั้นมูตาวัสซิต

รายวิชาภาาามลายู ม. 4- ม. 6 อาจารย์ผู้สอน นางสาวคอลีเยาะ ยูโซะ

รายวิชานี้เกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธา 

รายวิชาอัลตารีค   รหัส อต23101   ชั้นอิบติดาอียะฮฺ 3/1

เนื้อหารายวิชาตารีค  ประวัตนบีมูฮัมหมัด  เทอม1